اپلیکیشن‌های Real-Time، از HTTP تا WebSocket

اپلیکیشن‌های Real-Time، از HTTP تا WebSocket
ارتباط real-time، از polling تا MQTT