جمع آوری و تحلیل داده های قبل از سفر در تیم نقشه اسنپ

جمع آوری و تحلیل داده های قبل از سفر در تیم نقشه اسنپ
یکی از بزرگترین چالش‌های اسنپ، سردرآوردن از رفتار کاربران و برخورد آن‌...