استفاده از absolute import در پروژه‌های CRA

استفاده از absolute import در پروژه‌های CRA
آدرس‌دهی برای دسترسی به فایل‌های مختلف پروژه موضوع جدانشدنی در همه زبا...