ارتباط HorizontalPodAutoscaler و تعیین تعداد پادها به صورت دستی در کوبرنتیس

ارتباط HorizontalPodAutoscaler و تعیین تعداد پادها به صورت دستی در کوبرنتیس
در این متن ارتباط تعداد پادهایی که توسط HPA تعیین می‌شود را با تعداد پ...