طراحی و پیاده‌سازی Automated Engagement Campaigns جهت بهبود نرخ ثبت‌نام و استفاده‌ی کاربران از اپلیکیشن اسنپ!

طراحی و پیاده‌سازی Automated Engagement Campaigns جهت بهبود نرخ ثبت‌نام و استفاده‌ی کاربران از اپلیکیشن اسنپ!
جذب کاربر جدید تنها بخش کوچکی از پروسه رشد کسب و کارهاست. یکی از مهم‌ت...